top of page

מדיניות פרטיות

אנו, ביה"ס סלסה ובצ'אטה מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת, אין המידע הנמסר על-ידיך או נשמר בשום אופן במערכת ביה"ס.

אנו עושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שלך ומוחקים אותו באופן מיידי.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בביה"ס.

אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן בכפוף להתחייבותנו לשמירה על סודיות המידע וכן מחיקתו כנדרש.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

בבה"ס אין מידע שמור במערכת והוא הינו נמחק באופן מיידי עם ביצוע העיסקה.

bottom of page